Skip to content

Как се

развива

вашето дете?

Диагностика на детското развитие

Времето на провеждане на всеки тест е различно.

След провеждане на тест – в отделна среща родителите ще бъдат запознати с развитието на тяхното дете към момента на провеждане, както и с насоки за работа при необходимост.

Оценката на детското развитие е важна, защото:

 1. Дава информация за развитието на детето в различни области на развитие – социално – емоционално, когнитивно, физическо и езиково.
 2. Идентифицира децата, които се нуждаят от подкрепа в развитието и/или допълнителна диагностика
 3. Дава сигурност на родителите по отношение на развитието на тяхното дете.

За тази цел съм обучена и провеждам диагностика със следните тестове за деца от 0 до 18 години:

Дортмундски скрининг тест на детското развитие DESK 3-6 R е  предназначен за оценка на деца от 3 до 6 години.

DESK 3-6 R е инструмент за ранна детекция на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст с цел навременна интервенция. Чрез него могат да се открият сигнали за потенциални проблеми в поведението – екстернализирани (агресия) и интернализирани (тревожност).

DESK 3-6 R е базиран върхут.нар. landmark principle  – умения, които трябва да бъдат овладени от 90 to 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.

DESK 3-6 R е приложим при деца на възраст от 3 до 6 години.

Оценява скалите:

 • Фина моторика.
 • Груба моторика.
 • Когнитивни способности.
 • Език и комуникация.
 • Социално поведение.

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Скрининг тест за детско развитие DENVER II

Denver II е скринингов инструмент. Той оценява в каква степен изследваното дете може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел. 

Denver II оценява освен нарушенията, така и силните страни в развитието на детето. Чрез него могат да бъдат идентифициране деца със специални образователни потребности, да бъдат маркирани конкретни сфери на развитие, в които детето би имало нужда от допълнителна подкрепа.

Методиката се използва за установяване на: способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването,на които се забелязва изоставане; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо.

Denver II не е диагностичен инструмент и на база на резултатите от него не може да бъде поставена конкретна диагноза.

Denver II може да се прилага при деца от 0 г. до 6 г.

Оценява скалите:

 • Личностно-социална сфера;
 • Фина моторика – Адаптивност;
 • Говор;
 • Груба моторика.

 

 Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 50 лв.

Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP 3


Developmental Profile 3 e рейтингова скала за оценка на развитието на деца от 0 г. до 12 г. и 11 м.

Тя може да се проведе под формата на структурирано интервю с родителите или като въпросник, който се попълва индивидуално от родителя.

 

Developmental Profile 3 изследва следните развитийни области:

 • Физическо развитие
 • Адаптивно поведение
 • Социално и емоционално развитие
 • Когнитивно развитие
 • Комуникации

 

Скриниг методиката позволява да се идентифицират силните страни на детето, уменията, които все още не са усвоени, изоставане в развитието и потребности от насочване към допълнителни специалисти.

 

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Скрининг тест за деца на 3 годишна възраст

 

Скрининг тест за деца на 3 годишна възраст съдържа въпроси, задачи и игри, които се провеждат заедно с детето. Целта е да се определи готовността на детето за детска градина, затрудненията, които би могло да има и дава насоки, в кои области на развитие детето може да бъде подпомогнато, за да ги преодолее.

 

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 50 лв.

Тест за училищна готовност

Чрез Тест за училищна готовност (ТУГ) може да се определи готовността на детето за постъпване в първи клас и/или евентуално прогнозиране на трудностите в обучението.

Готовността за училище е съвкупност от много фактори, които се развиват в предходните години, а не непосредствено преди тръгване на училище.

Теста за Училищна готовност е насочен към деца в последна група на детската градина – предучилищна възраст (6 години) или в началото на учебната година в първи клас (7 години).

Чрез Теста за училищна готовност се изследват областите:

 • Начални езикови умения
 • Начални математически умения
 • Зрително – моторна интеграция
 • Зрителна дискриминация
 • Кодиране (попълване на фигури)

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Диференциален тест за оценка на агресия в детска и юношеска възраст DAF

DAF може да се прилага при деца и юноши от 10 до 18 години.

Оценява скалите:

 • Проактивна агресия – инструментална агресия и с цел доминиране
 • Реактивна агресия – защитна агресия и обусловена от гняв
 • Обща агресия

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 60 лв.

Рейтинг скала за оценка на ADHD  – CONNERS 3

Conners 3 е рейтинг скала за оценка на хиперактивност и дефицит на внимацие. Може да се прилага при деца от 6 години до 17години и 11 месеца.

Conners 3 оценява:

 • Дефицит на вниманието;
 • Хиперактивност/импулсивност;
 • Проблеми, свързани с ученето;
 • Екзекутивни функции;
 • Агресивност;
 • Отношения с връстници и със семейството;
 • Поведенческо разстройство;
 • Опозиционно поведение.

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Тематичен аперцептивен тест САТ

 

Детският аперцептивен тест (Children Apperception Test) CAT оценява личността на деца между 3 и 10 години,  чрез проучване на динамичното съдържание на индивидуалните различия при възприемане на стандартни стимули.

САТ изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст, сиблинговите взаимоотношения  и ситуации, нагласите към родителските фигури и възприемането им, както и реакциите и справянето им в ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.

 

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Проективна методика „Разкажи ми история” TEMAS (TELL – ME – A – STORY)

TEMAS е проективна методика, предназначена за изследване на деца от 5 до 18 год.
TEMAS изследва едновременно:

 • Когнитивни функции (време за реакция; въображение; гладкост; общо пропуски)
 • Личностни функции (междуличностни отношения; агресия; тревожност/депресия и др.)
 • Афективни функции (щастлив, тъжен, гневен, уплашен и др.)

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 100 лв.

Индекс на родителски стрес PSI – 4

 

Индексът на родителски стрес PSI – 4 оценява равнището на стрес в системата родител – дете. Понятието „родителски стрес“ се разбира като сбор от процеси, които водят до негативни психологически и физиологични реакции, произтичащи от опита на родителя да се справи с изискванията на родителстването.

 

PSI – 4 се фокусира върху три източника на стрес:

 • характеристиките на детето;
 • характеристиките на родителя
 • стресогенни житейски събития

 

PSI – 4 е самооценъченвъпростик и съдържа 120 въпроса.

 

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE – 2

DDE 2 е предназначена за използване при ученици от втори до осми клас. Позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно – графемно кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта.

DDE 2 оценява:

 • Ниво на придобити умения за четене и писане
 • Разбиране или възпроизвеждане на текст.

            Важно е да се отбележи, че не дава информация за причините за наблюдаваните   дефицити и не може да поставя диагноза.

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 70 лв.

Тематичен аперцептивен тест ТАТ

Тематичният аперцептивен тест TAT е една от най-използваните проективни методики в света. Чрез него могат да се разкрият някои от доминиращите двигателни механизми, емоции, чувства, комплекси и конфликти у една личност.

TAT дава възможност да се разкрият подтиснатите склонности, които клиентът не е съгласен или не може да признае, тъй като не ги осъзнава.

TAT съдържа 31 черно-бели картинни платна, които провокират истории и описания на взаимоотношения и социални ситуации. Част от платната имат полово и/или възрастово специфични версии.

Основното приложение на TAT е с възрастни, но е възможно да се прилага и при деца. Методиката е полезна при цялостното оценяване на личността, както и при оценяването на поведенчески разстройства, психосоматика, неврози и психози.

Провеждане на теста, обработка на резултатите и даване обратна връзка на родителите – 100 лв.

%d bloggers like this: